Вход в систему

Opistorxis. Klonorxis. Fassiolа

Opistorhis. KlonorhisFassiola hepatika.

 

                               Fassiola hepatika.

 Gara ciyər qurdları (opistorxis, fassiola,  klonorhis) yoluxmuş adamların qara ciyərində, mədə altı vəzində, öd yollarında  yaşayırlar. Onlar bu orqanları yeyib, zədələyirlər, xəstəliklər törədirlər - öd daşları, xolesistit, pankreatit, sarılıq, allerjiya, şişmələr, səpkilər, qaşınmalar, hətda şəkər və xərçənc! Xərçənc xəstəlikləri təqdiqatı Beynəlxalq Acentliyinin məlumatında opistorhis qurdları xərçənc torədən səbəblərin 1-ci qrupuna dahil edilib. 

 

               Qara ciyərin opistorxozu. Hepatoma. 

 Opistrxis və klonorhis qurdlarına yoluxma yaxşı bişməmiş balıq əti və kürü yeyəndə olur Fassiolara yoluxma yaxşı yuyulmamış tərəvəz yeyəndə ola bilər. Hər cün milyonlarla adamlar bu qidalardan istifadə edir. Deməli, qara ciyər qurdlarına yoluxanlar çox olmalıdır. Doğrudan da, qara ciyər, öd yolları, mədə altı vəzin  xəstəlikləri bütün dünyada geniş yayılıblar. Bəs belə xəstələrdə bu qurdları diaqnoz edirlərmi? Demək olar ki, yox! Nəyə görə? Bəlkə heç onların analizi yoxdur?  Var, özüdə 2 növ: 

  1. Zondla 12 barmaq bağırsaqdan götürülmüş mayedə qurd yumurtalarını aşkar etmək.  Aydındır ki, qurdlar yumurtalamayan zamanlarda yumurta aşkar edilməyəcək. Bu analiz , nəcis analizi kimi, etibarlı deyil, özüdə çox əziyyətlidir. Bir də ki, bu qurdların yumurtalarını tanıyan mütəhəssislər azdir.   
  1. Ancaq opistorxıslərı qan analizi ilə diaqnoz edirlər. Bu analizin də nəyə görə dəqiq olmaması haqqında yuxarıda məlumat vermişəm. Beləliklə, hər 2 diaqnoz üsulu etibarlı deyil. Ona ğörə də, demək olar ki,  istifadə edilmirlər.                                                Belə analizlər həkimləri və pasiyentləri şaşdıra bilər!                                              Hərdən bu qurdları aşkar edən həkimlər, bilmir nə etsin. Dünyada onları məhv edə bilən yecanə dərman (prazikvantel) var. Bu dərman isə 80% xəstələrdə agırlaşmalar törədir, çünci qara ciyər zədəlidir.     Bir də ki, analizlər dəqiq deyilsə, dərman müalicəsinin nəticəsini necə bilmək olar?

 Nəzərinizə catdırıram ki, qurdlar haqqında bildiklər hələ çox azdır. Məsələn, qara ciyər qurdlarını hərdən ağ giyərlərdə, gözlərdə, mədədə, yoğun bağırsaqda, qarın boşluğunda, dəri altında aşkar edirlər. Deməli, onlar bu orqanlara da yaşaya bilirlər.                            Ancaq "İmedislə" qara ciyər qurdlarını dəqiq diaqnoz etmək və rezonans tezliklərlə məhv etmək mümkündü! Köhnəlmiş məlumatlara görə opistorhislərə yoluxma ancaq Russiyanın Sibir, Uzaq Qərb çaylarında yaşayan balıqları, onların kürüsünü yeyəndə olur. Klonorhislərə yoluxma isə ancaq Vyetnam. Tailand, Kampuçiya çaylarında yaşayan balıqları, onların kürülərini yeyəndə olur. Bioloq-parazitoloqlar bu qurdları bizim çaylarda yaşayan balıqlarda taaşkar ediblə! Klinikalarımızda qara ciyər qurdlarının, praktiki olaraq, diaqnoz edilməməsi, əhalinin bu qurdlara yoluxma həqiqətini həkimlərdən cizlədir,  müalicəni yalnış tərəfə yönəldir! Bizim təcrübəmizdə qara ciyər qurdlarına yoloxmuş xəstələr çoxdur. Bir neçə maraqlı misal gətirim:

Xəstə F. 13 yaş. Onun anası həkimdir. 1,5 ilə yaxındır xəstə sarılıqdan, qaşıntıdan əziyyət kəçir. Dəfələrlə hepatit virusları və başqa infeksiyalara görə müayinələr olunub. Xəstəliyin səbəbi bilinmir. Müalicələr kömək etmir. Analizlərdə bilirubin 63,  ALT 350, AST 170, QT 670, QQT 189. Htmoqlobin 90 mq/ml, limfositlər 59%. Bu analizlər qara ciyər hüceyrələrinin zədələnməsini, öd yollarında durğunluq olmasını, qan azlığını, immunitetin zəyifləməsini göstərirlər. Təəssü ki, qara ciyər qurdları həkimlərin heç yadına düşməyib.                          Biz “İmedislə” opistorxloz aşkar etdik. Müalicəvi tezliklər seçdik. Qurdları rezonans tezliklərlə məhv etdik. 3 ay ət yemək qadağan edildi. Bağırsağı, öd yollarını təmizləmək üçün məsləxətlər verildi. 2 ay sonra pasient sağaldı!

 Xəstə K. 30 yaş. O həkimdir. Diaqnoz: allerjiya.                                                                      2 ilə yaxındır vaxt aşırı bədəni səpir, qaşınir, üzündə şişmələr, boğulma halları olur. Dəfələrlə müayinə olunub, o cümlədə Moskvada immunoloji institutda. Allergiyanın səbəbi bilinmir. Qara ciyər qurdları yada da düşməyib. Pəhriz, allergiya qarşı və hormonal dərmanlar kömək eləmir.                                                                                              Biz“İmedislə” xəstənin qara ciyərində opistorxis qurdları aşkar etdik. Müalicəvi tezliklər seçdik. Parazitləri rezonans tezliklərlə məhv etdik. 3 ay sonra pasient sağaldı!

 Xəstə Y. 47 yaş. O həkimdi. Bir ilə yaxındır onun yünkül şəkər xəstəliyi var.              “İmedislə” biz xəstənin qara ciyərdə, mədə altı vəzdə opistorx qurdları aşkar etdik. Xəstə inanmadı, ənənəvi üsullarla yoxlanmaq istədi. Qan analizlərin birində hepatit B tapıldı. Tanınmış mütəhəssis interferon iynəsi məsləhət etdi.1-ci iynədən sonra xəstədə titrəmə, qızdırması 39,5 çatdı.Telefonla mütəhəssis bildirdi ki, belə ola bilər, iynələri davam etmək lazımdır. 4-cü iynədən sonra xəstənin qarnına maye yığılmağa başladı, hemoqlobin 80 mq/dl endi. Bu dəfə mütəhəssis iynələri dayandırmağı məsləhət etdi. Cərrah dəvət edildi. Xəstənin qarnından iynə ilə maye çıxarıldı. Lakin tez bir zamanda maye yenə yığıldı. Xəstə tanınmış klinikada 4 həftə müalicə oldu, faydası olmadı. Qarnındakı maye bir neçə dəfə də çıxarıldı. Belə vəziyyətdə xəstə Moskvada “İmedislə” yenidən müayinə olmağa və opistorxlar aşkar edilərsə, ilk növbədə onlara qarşı müalicə etməyə qərara gəldi. Məlum oldu ki, Moskvada “İmedislə” müayinə üçün növbəyə yazilmaq və azu 3 ay gözləmək lazımdır. Bu zaman xəstənin qarnı dəfələrlə dəlinən yerdə çivan kimi yara əmələ gəldi (fleqmona). Bir müddət yaranı mazlarla sağaltmağa çalışdılar. Sonra  cərrahi müdahilə tələb olundu, lakin yaranı sağaltmaq mümkün olmadı. Qısa zamanda xəstə əziyyətlə öldü.                                        Mən indiyə kimi anlaya bilmirəm. Təcrübəli həkim onda qurd olmasına inanmadı, əksər xəstələrin keçdiyi ümüdsüz yolu seçdi. Bu səhv diaqnozların və səhv müalicənin traqiq sonunun daha bir misalıdır! İndi Siz düşünün. Hansı üsul səhv eləmişdi – “İmedis” ya qan analizi?

 Xəstə M.İ. 18 yaş. Diaqnoz: hepatit C.                                                                            Oğlan Londonda tələbədir. Səhərlər onu öyümə nərahat edirdi. İFA və PZR analizlərdə onda hepatit C diaqnoz edildi. 1 il peqasis və başqa dərmanlarla xəstəni müalicə ediblər, xəstənin vəziyyəti isə daha da pisləşib. Öyümədən əlavə, onu ümumi zəyiflik, yorğunluq, yuxululuq dərisinin tündləşməsi nərahat edir. ALT, AST analizləri normadan 4 dəfə artıb.                          "İmedis" cihazı ilə biz xəstədə hepatit C viruslarını aşkar etmədik! Onun qara ciyərində Fassiola qurdları tapdıq. Müalicəvi tezliklər seçdik. Qurdları rezonans tezliklərlə məhv etdik. 3 aydan sonra pasiyentin dərsi normal rəncli oldu. Öyümə, zəyiflik, yorğunluqq, yuxululuq yox oldular ALT. AST normallaşdılar. 2 il çekib. Pasient sağalıb!

 Xəstə Y.N. 55 yaş. Diaqnoz: mədəaltı vəzin xərçənci.                                                              7 ay bundan əvvəl xəstədənin dərisi, gözləri  saraldı, bütün bədənində qaşınma başladı. MRT ilə mədəaltı vəzin baş, bədən, quyruq hissəsində 65x21 mm ölçüdə şiş aşkar olundu. Şiş öd axarını sıxdığına görə, xəstədə sarılıq. qaşınma yaranıb. Öd bağırsağa maniyesiz axması üçün, həkimlər öd axarına boru qoyublar (stend). Bundan sonra sarılıq və qaşınma yox oldu. 6 kurs ximioterapiya edilib. lakin çiçin ölçüləri artıb 60x30 mm. Təklif olunan cərrahi əməliyyatdan xəstə imtina edib.                                                                                         "İmedis" cihazı ilə biz xəstənin mədəaltı vəzində opistorhis qurdları aşkar etdik. Müalicəvi tezliklər seçdik. Qurdları rezonanas tezliklərlə məhv etdik. 2 aydan sonra şişin ölçüləri azaldı 60x21 mm. 2 il çeçib. Pasiyentin qohumlarının dediyinə görörə. onu heç nə nərahat etmir! Pasiyent MRT eləməkdən imtina edir.

 Xəstə T.M. 54 yaş. Diaqnoz: mədəaltı vəzin xərçənci.                                                   Xəstəni qarnındakı ağrılar, ağzında acılıq nərahat dirdi. 2 həftə bundan əvvəl MRT ilə mədəaltı vəzin bədən hissəsində şiş aşkar edilib. Təklif olunan əməliyyatdan, xəstə imtina edib. "İmedislə" biz xəstənin mədəaltı vəzində klonorhis qurdları aşkar etdik. Xəstə müalicəyə gəlmədi. 3 aydan sonra o öldü!